TAPE, ADHESIVE POROUS - 3"X10YDS (N/S WHITE) (4RL/BX)

McKesson
Product ID: 47-430 BX
TAPE, ADHESIVE POROUS - 3"X10YDS (N/S WHITE) (4RL/BX)
TAPE, ADHESIVE POROUS - 3"X10YDS (N/S WHITE) (4RL/BX)