TAPE, ADHESIVE POROUS - 1/2"X10YDS (N/S WHITE) (24RL/BX)

McKesson
Product ID: 47-405 BX
TAPE, ADHESIVE POROUS - 1/2"X10YDS (N/S WHITE) (24RL/BX)
TAPE, ADHESIVE POROUS - 1/2"X10YDS (N/S WHITE) (24RL/BX)